Техническият отдел на фирма АБ Груп извършва следните услуги:

  • Остойностяване на инвестиционни проекти
  • Съставяне на количествени и количествено-стойностни сметки по приложени работни проекти
  • Съставяне на офертни цени за отделни видове СМР