Политика на фирмата

Висшето ръководство на “АБ Груп” -Русе, официално декларира своята политика по управление на качеството, безопасността и защита на здравето и опазване на околната среда, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

УПРАВЛЕНИЕТО НА “АБ ГРУП” ООД-РУСЕ Е НАСОЧЕНО КЪМ:

ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА, ОТГОВАРЯЩО НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В този смисъл ръководството провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

І.КАЧЕСТВО

Като организация, която извършва строително-монтажни работи и е отговорна пред обществото, “АБ Груп” ООД поддържа и ще развива система за управление на качеството ISO 9001: 2008 и приложимите законови и нормативни изисквания. Стратегическа цел на фирмата е удовлетворяване изискванията и очакванията на нашите инвеститори, клиенти и партньори.

В тази връзка ръководството на “АБ Груп” провежда активна и целенасочена политика по качеството в следните направления

 • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички работещи за фирмата и поставяне на качеството като основа за всички планове и действия за бъдещо развитие
 • Непрекъснато усъвършенствуване на работните процеси и повишаване квалификацията и компетентността на персонала;
 • Подобряване ефективността в процеса на офериране;
 • Проучване и удовлетворяване на потребностите и изискванията на нашите клиенти
 • Ефективно използване на наличните човешки, материални и информационни ресурси в полза и съобразно потребностите на инвеститорите и клиентите на фирмата;
 • Прилагане но нови съвременни технологии за изпълнение на СМР с цел подобряване на качеството;
 • Разширяване на гамата от предлагани услуги и засилване пазарното присъствие на фирмата;
 • Подобряване рентабилността на извършваните дейности чрез:
  • Анализ на състоянието на механизацията и оборудването и ресурсното им обезпечаване;
  • Внедряване на организационни подобрения;
  • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати;
  • Системен контрол за изпълнението на поставените задачи и цели във всички звена на фирмата.
 • Непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията, комуникационното и компютърно оборудване за осигуряване качество в строителните работи и услуги, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • Прилагане на изисквания за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици, превозвачи и подипълнители на фирмата.
 • Планирано и текущо провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите, както и прилагане на подходящи мерки за повишаване на тяхната мотивация с цел подобряване на процесите, свързани с постигане целите на фирмата.

Ръководството на “АБ Груп” ООД ще изисква от всички ръководители, служители и работници да проявават в ежедневната си работа професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре системата за управление на качеството, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобрение и развитие.

ІІ. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като организация, която извършва строително-монтажни работи и е отговорна пред обществото, “АБ Груп” ООД поддържа и ще развива система за управление на околната среда съгласно изискванията на ISO 14001: 2004 и приложимите законови и нормативни изисквания. Стратегическата насоченост на тази политика е свързана със стремежа за развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез управление на строителните отпадъци в съответствие с изискванията;
 • Фирмата се придържа към идеята за икономия на природни и енергийни ресурси;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми като част от бизнес-стратегията на фирмата;
 • Спазване на законовите и доброволно възприети изисквания, имащи отношение към дейности, процеси, услуги на фирмата и техните аспекти;
 • Стремеж към повторно използване и предаване за рециклиране на генерираните отпадъци;
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;
 • Повишаване нивото на ангажираност на работещите във фирмата към опазване на околната среда;
 • Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда и редовни вътрешни проверки;
 • Прилагане на съвременни техники и технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно;
 • Използване на машини и инструменти от най-ново поколение;
 • Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

Всички работници на “АБ Груп” ООД, както и фирмите – доставчици, контрагенти и подизпълнители, се призовават да се съобразяват с принципите и изискванията на настоящата политика по околна среда. Отговорността и отношението към изискванията и ефективното функциониране на системата за управление на околната среда съставляват неразделна част от длъжността на всеки и представляват важен елемент за оценка на работата на отделния работник и служител.

ІІІ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Като организация, която извършва строително-монтажни работи “АБ ГРУП” ООД си поставя за главна цел непрекъснато подобряване на работата по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Висшето ръководство поема ангажимент за поддържане и развитие на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания, като си поставя следните ръководни принципи:

 • Непрекъснато усъвършенстване на работния процес на сътрудниците, чрез развитие на всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване по начин, осигуряващ контрол на съществуващите и предотвратяващ появата на нови рискове за здравето и безопасността на персонала и други заинтересовани страни;
 • Ангажимент към спазване на законовите и други изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване, продукти и услуги на организацията;
 • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи, както и прилагане на най-съвременни технологии, когато това е възможно и целесъобразно;
 • Взаимно информиране за рисковете при работа, координиране на дейността и определяне на задълженията между «АБ Груп» ООД и други фирми, работещи на един и същ обект;
 • Създаване и поддържане на организация за наблюдение и контрол по изпълнение на планираните мерки за безопани и здравословни условия на труд и спазване на изискванията за безопасност при работа
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност на лицата, имащи отношение към осигуряването на здравосовни и безопасни условия на труд;
 • Организиране на дейностите за предотвратяване на последиците от аварии.Аварийни планове за действия на личния състав при евентуално възникване на аварийни ситуации;
 • Физиологични режими на труд и почивка за работи, свързани с високо нервно-психическо натоварване, принудителна работна поза, работа при неблагоприятни условия;
 • Обслужване на работещите във фирмата от сслужба по трудова медицина;
 • Осигуряване на достатъчен финансов ресурс и подходящи технически средства за създаване на необходимите усливия за извършване дейността на фирмата;
 • Непрекъснат обмен на информация и консултации с персонала и други зиантересовани страни по въпроси, касаещи здраовсловните и безпасни условия на труд;
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия.

Ръководството на “АБ Груп” ООД поема своята отговорност за обучението и мотивирането на сътрудниците си, така че те да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите законови и други изисквания, отнасящи се до дейността им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.